ต้นสังกัด

กระทรวงพลังงาน

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การลงทุนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
2. โครงการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดสำหรับยานพาหนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เชื้อเพลิงชีวภาพ : เอทานอลและไบโอดีเซล)
3. โครงการส่งเสริมการติดตั้ง Solar Roof Net Billing
4. บังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550
5. การกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในอาคารใหม่ (Building Code)
6. ศึกษาทบทวนมาตรการรับซื้อไฟฟ้า FiT
7. การจัดทำรายงานการจัดการพลังาน
8. ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579
9. โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้า (off Grid)
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
11. การพัฒนาระบบโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง
12. โครงการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงสะอาดโดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตพลังงานชีวภาพในระดับชุมชน (ไบโอดีเซล)
13. ส่งเสริมการผลิตการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
14. มาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2550